INSTRUCŢIUNI
de depunere şi completare a formularului (394) “Declaraţie informativă privind livrările/prestările
şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”
cod MEF 14.13.01.02/f
1. Declaraţia se completează şi se depune de către:
a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în
continuare Codul fiscal şi care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) şi alin. (7) din
Codul fiscal, pentru operaţiuni impozabile în România conform art. 126 alin. (1) şi taxabile cu
cota prevăzută de lege. Declaraţia se depune pentru orice operaţiune taxabilă pentru care,
conform titlului VI al Codului fiscal, este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri, şi pentru care
exigibilitatea intervine în perioada de raportare.
Declaraţia trebuie să conţină toate facturile care au fost emise în perioada de raportare,
inclusiv cele care au înscrisă menţiunea “taxare inversă“şi pentru care exigibilitatea intervine în
perioada de raportare.
Declaraţia nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare;
b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din
Codul fiscal, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de
TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevăzută de lege.
Declaraţia trebuie să conţină toate facturile care au fost primite în perioada de raportare,
inclusiv cele care au înscrisă menţiunea “taxare inversă“ şi pentru care exigibilitatea intervine în
perioada de raportare.
Declaraţia nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare.
2. Declaraţia se depune la organul fiscal competent până în data de 25 inclusiv a lunii
următoare încheierii perioadei de raportare declarate pentru depunerea decontului (lunar,
trimestrial, etc) şi numai dacă în această perioadă au fost realizate operaţiuni de natura celor care
fac obiectul obligaţiei de declarare.
3. În cazul în care, după depunerea declaraţiei, persoana impozabilă constată existenţa
unor omisiuni în datele declarate sau în cazul în care una sau mai multe facturi sunt emise în
cursul unei perioade de raportare, dar sunt primite de beneficiarul tranzacţiei după data depunerii
declaraţiei, persoana impozabilă trebuie să depună o nouă declaraţie corect completată, care
înlocuieşte declaraţia informativă depusă iniţial.
4. Declaraţia se depune în format electronic sub forma unui fişier PDF, conform Anexei
nr. 1, care are ataşat fişierul XML descris în Anexa nr. 3.
a. Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe
portalul e-România. Pentru depunerea declaraţiei, plătitorul trebuie să deţină un
certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr.455/2001 privind semnătura
electronică.
b. Declaraţia se poate depune şi în format electronic, pe suport electronic, însoţit de
Anexa nr.1, în format hârtie (doar prima pagină), semnat şi ştampilat, conform
legii. Declaraţia în format electronic, însoţită de formularul listat, semnat şi
ştampilat, se depune direct la registratura organului fiscal competent, ori se
comunică prin poştă cu confirmare de primire.
2
5. Declaraţia se completează/validează cu ajutorul programelor de asistenţă.
Programele de asistenţă sunt puse la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile
fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro.

(sursa: www.anaf.ro)